Powered by Milgro

Privacybeleid klantenportaal Milgro B.V.

Milgro B.V., hierna te noemen Milgro, respecteert de privacy van de bezoekers/gebruikers van haar klantenportaal en draagt er zorg voor dat de gegevens van deze bezoekers vertrouwelijk worden behandeld. De informatie die u invult wordt slechts gebruikt om onze service naar u te optimaliseren en om onze prestaties en kwaliteit te verbeteren. We maken dan ook alleen op vertrouwelijke basis gebruik van die informatie.

Soort gegevens en doelen van de verwerking

Milgro gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw orders, opdrachten en aanvragen om deze zo snel en efficiënt mogelijk op te volgen en uit te (doen) voeren door dienstverleners in afvalverwerking en recycling (derden). Daarbij vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven dan ook naar minimale gegevensverwerking. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde opdrachten of diensten uit te voeren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw order of aanvraag of op grond van een wettelijk voorschrift. De wet- en regelgeving betreffende privacy (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt daarbij nageleefd. De informatie kan worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU of andere delen van de wereld.

Gebruik van cookies

Milgro maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak u het klantenportaal bezoekt en wat in het gebruik van het klantenportaal uw voorkeuren zijn. Hiervoor gebruikt Milgro cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u het klantenportaal bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Uw privacyrechten

U kunt schriftelijk een overzicht opvragen van uw gegevens die door Milgro worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat deze zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de afdeling Quality & Legal.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u uiteraard graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Milgro, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Quality & Legal van Milgro via service@milgro.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, het klantenportaal van Milgro. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het klantenportaal kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Rotterdam, 24 mei 2018 - Versie 2.1